1. ДЕФИНИЦИИ.
 1. Администратор значи Sharda Cropchem Limited со седиште на Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West), Мумбаи – 400056, Индија.
 2. Лични податоци – секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице, односно физичко лице кое може да се идентификува со повикување на еден или повеќе фактори специфични за физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет, вклучително и – доколку таквите податоци овозможуваат идентификација на Корисникот – ИП на опремата, податоци за локација, идентификатор на Интернет или информации собрани преку датотеки за колачиња/cookie и други слични технологии.
 3. Политика за приватност – оваа Политика за приватност.
 4. GDPR – Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27-ми април 2016 година за заштита на физички лица во врска со обработка на лични податоци и слободно движење на такви податоци и Директивата за укинување 95/46/EC (Општа регулатива за заштита на податоците).
 5. Веб-страница – Интернет-страница управувана од Администраторот, која работи во домени на shardacropchem.mk и мобилните апликации.
 6. Датотеки со колачиња значат мали текстуални датотеки зачувани на телекомуникациската терминална опрема на Корисникот (компјутер, телефон, таблет и сл.) кои при користење на веб-страницата, овозможуваат снимање и преземање информации кои Администраторот или друг субјект кој му оебзедува услуги на Администраторот ги користат за различни цели (на пример, аналитички или статистички цели).
 7. Колачиња од трети лица – колачиња поставени од партнерите на Администраторот преку веб-страницата.
 8. Корисник – секое физичко лице кое ја посетува веб-страницата или користи една или повеќе услуги или функционалности на веб-страницата, за кого може да се обезбедат електронски услуги или со кого може да се склучи договор за електронски услуги, во согласност со правилиниците и одредбите од законот.
 1. ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ.
 1. Оваа Политика за приватност ги опишува правилата за користење на датотеки за колачиња и други слични технологии кои се собираат додека Корисникот ја користи веб-страницата.
 2. Во врска со користењето на веб-страницата од страна на корисникот, администраторот ги собира неговите податоци до степен потребен за да се обезбедат посебно понудените услуги, а собира и информации за пребарувачката активност на корисникот на веб-страницата, вклучително и ИП адресата на уредот, податоци за локацијата, идентификатор на Интернет и информации собрани преку датотеки за колачиња и други слични технологии.
 3. Користењето на веб-страницата е можно без корисникот да треба да отвори профил. Во таков случај, не е потребно да се дадат лични податоци на образец за регистрација додека се користи веб-страницата. Таквите податоци можат да бидат обезбедени на образец за контакт. Обработените податоци ги покриваат информациите за употребата на веб-страницата.
 4. Обезбедувањето  на лични податоци не е законски услов, т.е. корисникот не е законски обврзан да ги достави своите податоци за целите на отворање на профил на веб-страницата, но, обезбедувањето на податоци означени како неопходни, го условува отворањето на профил на веб-страницата. Доколку не се достават податоците обележани како неопходни, не постои можност за отворање на профил на веб-страницата и користење на функционалностите кои се достапни, во согласност со Правилата за веб-страницата, тоа е можно само после отворање на профил.
 5. Кога веб-страницата нуди дополнителни функционалности, како што е можност за нарачка на билтен или комерцијална понуда, правната основа за обработка на лични податоци е предмет на договор помеѓу корисникот и администраторот, кој се склучува со прифаќање на правилата и чија реализација зависи од обработката на личните податоци на корисникот.
 6. Администраторот собира податоци поврзани со активноста, на пример, времето поминато на веб-страницата, пребаруваните фрази, бројот на потстраници, податоци и изворот на посетата.
 1. ДАТОТЕКИ СО КОЛАЧИЊА И СЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ.
 1. Во врска со користењето на веб-страницата, датотеките со колачиња или слични технологии се користат за да му обезбеди пристап на корисникот до веб-страницата, за да се олесни неговото пребарување, а таквите информации се користат и за запомнување на одлуките на корисникот (на примр, избор на фонтови, контраст, прифаќање на Политиката за приватност), за одржување на сесијата на Корисникот (на пример, по најавувањето), запаметување на лозинката (доколку е дадена согласност), за собирање информации за уредот на Корисникот и информации за неговата посета, се тоа со цел обезбедување безбедност, како и анализа на посетите со цел да се прилагодат содржините.
 2. Информациите добиени преку колачиња и слични технологии не се комбинираат со други податоци на корисниците на веб-страницата, ниту пак се користат од страна на администраторот за идентификување на корисниците.
 3. Технологии слични на колачињата вклучуваат, меѓу другото, локално складирање, чување сесии и сервисни работници, кои функционираат на следниов начин: технологија која користи определен дел од меморијата на веб-прелистувачот, што се користи за зачувување на податоци снимени од веб-страницата.
 4. Се користат два вида на датотеки со колачиња или слични технологии, во однос на нивното времетраење:
  а) колачиња за сесија – датотеки зачувани на уредот на корисникот се додека корисникот не се одјави или додека не ја напушти веб-страницата
  б) постојани колачиња – датотеки зачувани на уредот на корисникот се додека не бидат избришани од корисникот или додека не истечат на датумот наведен во карактеристиките на колачињата.
 5. Администраторот и другите субјекти кои му обезбедуваат услуги на администраторот (на пример, аналитички и статистички услуги) користат датотеки за колачиња за разни намени, кои можат да бидат поделени во следниве категории:
  a) Колачиња потребни за користење на веб-страницата:

   • колачиња со информации за корисникот, колачиња кои на веб-страницата ги внесува Корисникот (идентификатор на сесијата) во текот на сесијата,
   • Колачиња за верификација кои се користат за услуги што бараат верификација во текот на сесијата,
   • кориснички-ориентирани безбедносни колачиња, на пример, колачиња кои се користат за откривање на злоупотреби на верификаијата,
   • колачиња за сесии на мултимедијален плеер (на пример, флеш колачиња) во текот на сесијата;

  б) Функционални колачиња кои го олеснуваат правилното функционирање на услугата:

   • колачиња за прилагодување на корисничкиот интерфејс во текот на сесијата или малку подолго,
   • колачиња за следење кои се користат за следење на движењето на веб-страницата, т.е. анализа на податоци – ова се датотеки кои се користат за анализа на начинот на кој веб-страницата се користи од страна на корисникот, за правење статистики и извештаи за функционирањето на веб-страницата.
 6. Администраторот користи колачиња од трети страни за следниве цели:
  a) да се презентираат мултимедијални содржини на веб-страниците на веб-страницата, кои се преземени од надворешната веб-страница www.youtube.com [управувач со колачиња: Google Inc. со седиште во САД],
  б) Собирање на општи и анонимни статистички податоци преку аналитички алатки: Google Analytics [управувач со колачиња: Google Inc. со седиште во САД].
 7. Користењето на веб-страницата без промена на поставките на прелистувачот, т.е. со прифаќање на колачиња по дифолт и слични технологии значи давање на согласност за нивно користење за целите наведени погоре.
 8. Администраторот не ги користи добиените информации за маркетинг цели.
 9. Корисникот може, во секое време, да ја смени поставката за датотеки со колачиња или слични технологии со промена на поставките за приватност во прелистувачот или апликацијата, или пак со промена на поставката на својот веб профил на веб-страницата, сепак, таквата промена може да резултира во немање  на пристап до некои функции на веб-страницата.
 10. Промена на поставките за приватност е можна со избирање соодветна опција во поставките на прелистувачот или апликацијата. Во случај на најпопуларните прелистувачи, Корисникот може самиот да управува со поставките за приватност, вклучително и колачињата, особено со прифаќање колачиња, промена на поставките за колачиња и блокирање или бришење колачиња. Начинот и обемот на промените на поставките за приватност зависат од видот или верзијата на прелистувачот или апликацијата која Корисникот ја користи. Детални информации во врска со промените на поставките за приватност се достапни на веб-страниците на овие веб прелистувачи.
 1. НАМЕНА И ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ.

Администраторот ги обработува личните податоци на корисниците за:

 1. да му обезбеди пристап до веб-страницата – согласно Член 6 (1) (б) од Прописот за обработка на општи податоци (GDPR)
 2. да се усогласи со законските обврски – согласно член 6 (1) (в) од Прописот за обработка на општи податоци (GDPR),
 3. да ги оствари легитимните интереси на Администраторот или трето лице – согласно член 6 (1) (ѓ) од Прописот за обработка на општи податоци (GDPR):
  a) Испраќање на известувања за интересни понуди или содржини преку електронска комуникација до одредени корисници, особено преку е-пошта, само доколку
  б) Корисникот дал согласност да добива такви известувања,
  откривање и елиминирање на било какви злоупотреби,
  в) внатрешни цели поврзани со обезбедувањето на услугите и вршењето на дејност, вклучувајќи доказни, аналитички и статистички цели.
 1. ПЕРИОД НА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ.s
 1. Личните податоци ќе бидат обработувани се додека профилот на корисникот не се избрише од веб-страницата, а после тоа:
  a) Во текот на времетраењето предвидено за исполнување на обврските кои произлегуваат од одредбите на законот,
  б) додека не истече рокот за застарување, како и до завршување на прекршочна, управна или кривичната постапка за кои е потребна обработка на податоците, и во случај на постапка за помирување – се додека не се постигне целта на помирувањето или додека не се повлече истото, односно она што ќе настапи прво.
 2. Корисникот може сам да избрише колачиња од својата опрема. За да се исчистат колачињата од терминалната опрема на корисникот (компјутер, телефон, таблет, итн.), треба да се избришат скриените мемории на прелистувачот и колачињата. Процесот на чистење на скриените мемории на прелистувачот и колачињата се врши во поставките на прелистувачот. Поставките може да се разликуваат, во зависност од прелистувачот и неговата верзија.
 1. ПРАВА НА КОРИСНИКОТ.
 1. Во оглед на обработката на лични податоци, Корисникот има право на:
  а) исправка на лични податоци – доколку при собирање на податоци се случила грешка или доколку податоците се промениле, Корисникот има право да обезбеди точни и ажурирани податоци и Администраторот ќе треба да ги исправи или ажурира,
  б) пристап до лични податоци – Корисникот може да го искористи ова право доколку сака да знае кои податоци се обработуваат.
  в) бришење на лични податоци – доколку Корисникот утврди дека податоците веќе не се потребни во однос на целта за која се собрани, Корисникот има право да побара од администраторот нивно бришење,
  г) ограничување на обработката – доколку Корисникот се сомнева дека администраторот правилно обработува лични податоци, истииот може да поднесе барање за ограничување на обработката,
  д) преносливост на податоците – Корисникот може да ги прима и пренесува од/до Администраторот или трето лице, личните податоци кои му ги обезбедил на Администраторот,
  е) спротивставување на обработка на лични податоци врз основа на легитимни интереси кои ги има Администраторот или од трето лице, вклучително и профилирање, заради причини поврзани со одредена ситуација и давање на приговор на обработката на податоци заради директен маркетинг,
  є) повлекување на согласноста во секое време – Корисникот има право да ја повлече претходно дадената согласноста во секое време без да ја наведе причината; повлекувањето на согласноста нема ретроактивно дејство.
 2. Со цел да достави барање за остварување на претходните права, треба да се достави соодветна изјава на е-пошта: eu.sales@shardaintl.com; освен тоа, администраторот е овластен да го провери идентитетот на корисникот, што спречува откривање на информации за Корисникот на неовластени лица. Во случај на Корисници кои не отвориле профил на веб-страницата, Администраторот нема можност да го потврди идентитетот на Корисникот, бидејќи податоците кои се обработуваат се однесуваат само на информациите за користењето на веб-страницата, без никакви информации во врска со идентитетот на Корисникот.
 3. Администраторот нема да донесува никакви автоматски одлуки во однос на Корисникот, вклучително и одлуки кои се резултат на профилирање.
 4. Корисникот може да поднесе приговор во врска со обработка на лични податоци до надзорниот орган задолжен за заштита на личните податоци. Во Македонија, таквиот надзорен орган е Претседателот на Канцеларијата за заштита на личните податоци.
 5. Корисникот има право да не биде предмет на одлука заснована исклучиво на автоматската обработка, вклучително и профилирање, која произведува правни ефекти во врска со него или значително влијае врз него.
 1. ПРИМАТЕЛИ НА ПОДАТОЦИ.

Личните податоци на Корисниците можат да се пренесуваат на следниве категории на приматели:
а) Субјекти кои му обезбедуваат услуги на Администраторот, потребни за целите на обработка на податоци, вклучително и давателите на ИТ услуги,
б) Субјекти кои обезбедуваат техничка, организациска и советодавна помош.

 1. ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ.

Администраторот нема намера да ги пренесува личните податоци нво трети земји или меѓународни организации.

 1. БЕЗБЕДНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ.

Администраторот води сметка да се собираат минимално потребните лични податоци, во однос на:
а) Адекватност на податоците за намената (квалитет на податоците и степен на обработка),
б) Пристап до личните податоци,
б) Период на чување на личните податоци.

 1. ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ.

Сите барања, изјави и друга кореспонденција во однос на личните податоци треба да се испраќа на адресата за е-пошта: eu.sales@shardaintl.com.